Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu
internetowego znajdującego się pod adresem URL http://zakopanek.pl
2. Serwis prowadzony jest przez fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: al. 
Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, adres do korespondencji: al. Ks. Poniatowskiego 1 , 
03-901 Warszawa Klatka K4, poziom 1 dalej
„Usługodawca” lub „AIP”
3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
II. Definicje
1. Portal - system informatyczny dostępny za pośrednictwem serwisu zamieszczonego pod domeną
www.azab.pl oraz domenami powiązanymi, którego właścicielem jest Usługodawca i w ramach
którego Usługodawca świadczy usługi;
2. Administrator - osoba wyznaczona przez Usługodawcę, zajmująca się nadzorowaniem
funkcjonowania całego serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz odpowiedzialna za kontakt
z Użytkownikiem;
3. Usługi - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w związku z prowadzeniem
Portalu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
4. Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z usług dostępnych na Portalu;
5. Cookies (ciasteczka) - informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie
użytkownika;
6. Regulamin - niniejszy Regulamin portalu aip.link
III. Zasady ogólne
Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) Warunki i zasady korzystania z Portalu, w tym rodzaj
i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; b) warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną; c) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; d)
wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu; e) prawa i obowiązki Usługodawcy i
Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną; g) odpowiedzialność
Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną; h) informację o dokumentach
regulujących zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Portalu; i) tryb
postępowania reklamacyjnego.
III. Wymogi techniczne
1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Portalu urządzenie końcowe Użytkownika
powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) Zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowej, z włączoną obsługą plików cookies
oraz JavaScript. (zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Opera)
2. Strona Portalu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu o szerokości 1440 px (strona portalu jest
w pełni responsywna). Przy mniejszych rozdzielczościach, strona Portalu dostosuje się rozmiarem do
rozmiaru przeglądarki.
3. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższego oprogramowania.
4. Instalacja oprogramowania, o którym mowa powyżej jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej
pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
5. W Portalu wykorzystane są pliki typu cookies, szczegółowe informacje dotyczące celów, zasad i
sposobów korzystania przez witrynę portalu z plików cookies zawiera polityka prywatności Portalu
dostępna pod adresem: https://aip.link/wp-content/uploads/2019/12/Polityka-prywatności-i-cookiesaip.link_.pdf
6. Portal informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Portalu świadczone są za
pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym zwraca się uwagę Użytkowników na
to, iż korzystanie z usług Portalu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w
transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Użytkownikiem a Portalem.
V. Rodzaje i zakres usług
1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz potwierdzeniem tego
faktu na etapie wypełniania formularza zgłoszeń do Programu AIP oraz podczas zawierania umowy o
świadczenie usług AIP świadczonych za pośrednictwem Portalu.
3. Za pośrednictwem Portalu Usługodawca świadczy usługi w zakresie przeglądania i przeszukiwania
ograniczonych zasobów katalogu treści dostępnych na Portalu, usługę Newsletter dla użytkowników
którzy wyrazili wole korzystania z tj usługi i wskazali niezbędne dane w tym zakresie. Usługa dostępna
jest nieodpłatnie bez konieczności rejestracji Użytkownika na Portalu. Usługi świadczone z
wykorzystaniem panelu logowania dostępne są jedynie dla użytkowników którzy zawarli z
Administratorem odrębną pisemna umowa, usługi te realizowane są na zasadach wskazanych w
odrębnych pisemnych umowach zawartych z użytkownikami.
4. Rozpoczęcie korzystania z Portalu oraz akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o brzmieniu odpowiadającym treści Regulaminu, bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Umowa zostaje zawarta na czas
nieoznaczony, a Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od korzystania z Portalu.
5. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych zgodnych ze
swoimi danymi osobowymi lub danymi osoby, w imieniu i na rzecz której jest uprawniony do
występowania.
VI. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa przy
uwzględnieniu przeznaczenia Portalu. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do
powstrzymania się od działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Portalu lub
korzystanie z jego funkcjonalności.
2. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić w sposób stały i nieprzerwany dostęp do Portalu, za
wyjątkiem przerw wymuszonych: a) względami konserwacyjnymi, technicznymi; b) koniecznością
przeprowadzenia czynności przywracających sprawność funkcjonalności Portalu; c) związanych z
modyfikacją funkcjonalności Portalu; c) przywrócenia zasobów Portalu do stanu zgodnego z treścią
Regulaminu; d) wystąpieniem innych przypadków określonych w regulaminie, stanowiących podstawę
do ograniczenia dostępu Użytkownika do Portalu bądź wstrzymania świadczenia usług w ramach
Portalu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: a) okolicznościami
niezależnymi od Usługodawcy; b) podejmowaniem przez Użytkowników działań niezgodnych z
Regulaminem; c) działaniem osób trzecich lub programów powodujących nieprawidłową pracę Portalu
lub nieuprawnioną ingerencję w zasoby lub funkcjonalności Portalu; d) podaniem w trakcie procesu
rejestracji, przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych, e) wynikłe z wykorzystania
narzędzi lub informacji zamieszczonych w Portalu.
VII. Własność intelektualna
1. Jeśli inaczej nie określono Portalu oraz jej poszczególne elementy, w tym nazwa, logotyp, elementy
graficzne, zastosowane rozwiązania techniczne oraz funkcjonalne, a także zamieszczone treści i bazy
danych stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie.
2. Użytkownik nie może wykorzystywać materiałów zamieszczonych na Portalu bez wyraźnej,
niedomniemanej zgody Usługodawcy.
VIII. Dane Osobowe
1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu przetwarzane są przez
fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: al. Księcia Józefa Poniatowskiego 
1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, 
adres do korespondencji: al. Ks. Poniatowskiego 1 , 03-901 Warszawa Klatka K4, poziom 1, która 
jest ich Administratorem.
2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę określa treść danego formularza
zgłoszeniowego.
3 Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do wykonania usług świadczonych w 
ramach Portalu w zakresie zgłoszenia do wybranego Programu AIP ( Preinkubacja, Cowork, 
Inkubacja) lub zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług przez AIP. Jeżeli Użytkownik 
wyraził zgodę, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych oraz 
statystycznych. 
4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z 
usług w tym świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania danych 
osobowych. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w 
celach opisanych w ust 3 niemniejszego artykułu a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika 
odpowiednich zgód , również w celach marketingowych oraz w celu świadczenia usługi newslettera. 
5.Użytkownik ma prawo do informacji o przetwarzaniu swoich danych, prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, żądania kopii przetwarzanych danych, 
zgłoszenia sprzeciwu , żądania ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia. Użytkownik może 
kontaktować się w tym zakresie z Usługodawca pod adresem twojedane@business.link lub adresem 
korespondencyjnym al. Ks. Poniatowskiego 1 , 03-901 Warszawa Klatka K4, poziom 1. 
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) lub 
inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7.Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. AIP 
dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. 
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na 
stronie internetowej Portalu poświęconej polityce prywatności pod adresem www: 
www.inkubatory.pl/web-html/dist/assets/static/Polityka_prywatnosci_i_cookies.pdf 
8. Z Inspektorem Danych Osobowych Fundacji możesz się skontaktować za pośrednictwem adresu email: abi@business.link 
IX. Reklamacje 
1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług elektronicznych 
świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz funkcjonowania Portalu. 
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamacji do Usługodawcy. 
Okres o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje wydłużony o czas udzielenia przez Użytkownika 
informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) dane Użytkownika; b) przedmiot 
reklamacji; c) uzasadnienie reklamacji. 
4. Reklamacje należy przesłać na adres: 
AIP : al. Ks. Poniatowskiego 1 , 03-901 Warszawa Klatka K4, 
poziom 1
X. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie głównej Portalu. 
2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 
14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie głównej Portalu. W przypadku braku 
zgody Użytkownika na brzmienie zmienionego Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do 
rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia


Schowek ()
Schowek podręczny jest teraz pusty.

Żeby dodać obiekt do tego schowka należy kliknąć ikonkę + Schowek znajdującą się przy ofercie obiektu.

W celu usunięcia obiektu ze schowka kliknij ikonkę - Schowek znajdującą przy ofercie obiektu, który już jest dodany do schowka.